Predstavitev


Besede ravnatelja


Hišni red


Finančno okno


Svet staršev


Svet šole

Finančno okno

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Letna šolnina (270 €) je razdeljena na devet mesečnih obrokov in en obrok znaša 30 eurov.

Šolnina se plačuje od meseca septembra do meseca maja ne glede na odsotnost učenca. Izpolnjene UPN starši prejmejo s pošto na domači naslov ali na elektronski naslov.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Pisno Vlogo z ustreznimi smiselnimi dokazili starši oddajo do 15. 9. na e-naslov GŠGR.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.

Vpisnina se plača na začetku šolskega leta in znaša 15 eurov.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in ali baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50% (obiskovanje dveh predmetov).

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na devet mesečnih obrokov in en obrok znaša 15 eurov.

Vljudno prosimo starše, da šolnino poravnavate sproti, da ne bi prišlo do motenj v poslovanju zavoda.

Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.