Predstavitev in šolski okoliš

Glasbena šola Gornja Radgona je samostojni javno glasbeno vzgojno-izobraževalni zavod, ustanovljen z odločbo Poverjeništva za prosveto in kulturo OLO v letu 1950. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gornja Radgona, ki je bil sprejet septembra 1998, pa so prevzele ustanoviteljske pravice občine Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, v letu 2007 pa še novonastala Občina Apače. Pouk je organiziran na matični šoli v Gornji Radgoni, deloma pa poteka še na dislociranih oddelkih na Svetem Juriju ob Ščavnici, Radencih in Kapeli. Šolski okoliš načeloma zajema območje zgoraj navedenih občin – ustanoviteljic, v skladu z aktom o ustanovitvi.

Organi upravljanja šole

Svet šole
Svet šole je po zakonu (ZOFVI 46. člen) sestavljen iz treh predstavnikov ustanoviteljev, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov delavcev zavoda. Predsednica sveta šole je Nataša Trobentar-Majcen. Namestnica je Natalija Rihtarič.

Svet staršev

Svet staršev je po zakonu (ZOFVI 66. člen) sestavljen tako, da sta iz vsake občine ustanoviteljice dva predstavnika staršev, ki prihajata tudi iz različnih oddelkov.
Predsednica sveta staršev je Natalija Rihtarič.

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Ravnatelj Glasbene šole Gornja Radgona je Tomaž Polak, mag. manag; prof.

Strokovni organi šole

  • učiteljski zbor šole,
  • razrednik,
  • strokovni aktivi za: klavir in petje, harmoniko in diatonično harmoniko, violino in kitaro, pihala, trobila in tolkala, nauk o glasbi in ples-balet.

Organizacijska shema šole