Obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti

Učenec obiskuje pouk predmetov v skladu z javnim predmetnikom in objavljenimi urniki skupinskega ter individualnega pouka.

Pouk instrumenta in petja poteka predvidoma 2 krat tedensko, pouk teorije 1 krat tedensko, pouk plesa – baleta 2 krat tedensko, GP, korepeticije ter orkestri in zbori pa 1 krat tedensko. V skladu s Pravilnikom o izvajanju pouka v GŠ so možna odstopanja na podlagi vloge staršev ali dodatnih priprav na izvedbo pedagoškega programa.

(povzetek iz Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev)

  • učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa,
  • starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku sporočiti vzrok izostanka,
  • odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če učitelj v omejenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen.
  • učitelj upošteva tudi opravičilo, ki ga učenec ali starši iz upravičljivih razlogov predložijo po izteku petdnevnega roka.

 

Med šolskim letom praviloma ni izstopov. Izjemoma se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi odloča učiteljski zbor ali ravnatelj šole.