Pravice in dolžnosti učencev

(povz. iz Zakona o glasbenih šolah in Pravilnika o šol. redu za glasbene šole; Ur. l. RS, št. 44/2001)

Dolžnosti učencev

  • da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
  • da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole,
  • da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu,
  • da spoštujejo pravila hišnega reda,
  • da varujejo premoženje šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
  • da se v šoli in izven nje spoštljivo vedejo do drugih.

Pravice učencev

  • da se pri pouku upošteva njihova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne sposobnosti,
  • da dobijo o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
  • da sodelujejo pri ocenjevanju,
  • da se lahko svobodno in brez negativnih posledic izrečejo o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole, ki jih zadevajo.