Preverjanje, ocenjevanje znanja in napredovanje

(povzetek iz Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah)

Znanje se ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje ocenjuje učitelj predmeta, na izpitih pa znanje oceni izpitna komisija. Učitelji med šolskim letom seznanijo starše z učenčevim uspehom. Starši imajo pravico do vpogleda v izdelke ali ocene svojega otroka. Znanje na nižji in višji stopnji glasbene šole se ocenjuje številčno. Ob koncu I. ocenjevalnega obdobja šola starše pisno obvesti s številčnimi ocenami v glasbeni beležki, ob koncu II. ocenjevalnega obdobja pa učenci prejmejo spričevalo. Učenci predšolske glasbene vzgoje in pripravnice pa ob koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o uspešno zaključenem programu.

Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali ali nagradi.