Finančno okno

Sredstva za delovanje šole pridobivamo na način, ki ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

  • iz državnega proračuna (plače, prispevki, davki ter drugi osebni prejemki, na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest),
  • iz proračuna lokalne skupnosti (stroški za uporabo prostora in opreme, del materialnih stroškov, nadomestilo delavcem po kolektivni pogodbi, sredstva za investicije, nadstandardni program),
  • iz prispevka staršev (šolnine) tisti del materialnih stroškov, ki jih lokalna skupnost ne pokriva.

Letna šolnina (252 €) je razdeljena na devet mesečnih obrokov in en obrok znaša 28 eurov.

Šolnina se plačuje od meseca septembra do meseca maja ne glede na odsotnost učenca. Izpolnjene UPN starši prejmejo s pošto na domači naslov.

Če izhaja učenec iz socialno šibke družine, so možne olajšave pri plačilu šolnine. Vlogo z ustreznimi dokazili starši oddajo do 10. 9. na naslov GŠGR.

Višino prispevka staršev potrdi svet šole.

Vpisnina se plača na začetku šolskega leta in znaša 14 eurov.

Če obiskuje učenec pouk dveh instrumentov hkrati ali je vključen k instrumentu ali glasbeno pripravnico in baletu hkrati se mu šolnina poviša za 50%.

Letna izposojnina za šolski instrument je razdeljena na devet mesečnih obrokov in en obrok znaša 14 eurov.

Vljudno prosimo starše, da šolnino poravnavate sproti, da ne bi prišlo do motenj v poslovanju zavoda.

Na podlagi 27. člena Zakona o glasbenih šolah je lahko učenec izključen iz glasbene šole tudi če starši oziroma skrbnik ne plačuje prispevka – šolnine, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.