Cilji glasbenega - plesnega šolanja

Predšolska glasbena vzgoja

 • skozi igro otroci doživljajo in spoznavajo glasbena dela in glasbene dejavnosti, ki tako postajajo del njihovega življenja;
 • se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo na enostavna in orffova glasbila;
 • ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posluh za ritem, melodijo, glasbeno pomnenje, glasbeno domišljijo, muzikalnost;
 • si razvijajo glasbeni okus;
 • spoznavajo glasbene instrumente;
 • ob glasbenih vsebinah in v povezavah z njimi si razvijajo umske sposobnosti in osvajajo širše moralno etične vrednote.

Glasbena pripravnica

 • otroci si skozi različne oblike glasbenega dela razvijajo pozitiven odnos do umetniškega izražanja in do vključevanja v glasbeno šolo;
 • si ob različnih vsebinah, dejavnostih in glasbenodidaktičnih igrah razvijajo glasbene sposobnosti, kot so: posluh za ritem, melodijo, glasbeno pomnenje, glasbeno domišljijo, muzikalnost;
 • osvajajo glasbene pojme;
 • udeležujejo se nastopov učencev glasbene šole;spozn
 • avajo teoretične zakonitosti glasbe.

Instrumentalni pouk in nauk o glasbi

 • učenci si razvijajo glasbene sposobnosti v skladu s psihofizičnim razvojem;
 • si oblikujejo sposobnost umetniškega izražanja in glasbene reprodukcije;
 • si oblikujejo pozitiven odnos do glasbe in širše kulture;
 • osvajajo glasbena znanja, ki jim omogočajo lastno orientacijo v glasbeni kulturi;
 • si razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti, umetniško in estetsko tenkočutnost ter komunikativnost;
 • si razvijajo glasbeno ustvarjalnost;
 • se vzgajajo v bodoče uporabnike glasbenih in drugih kulturnih vrednot;
 • pridobivajo si sposobnost za nadaljni glasbeni študij za poklic glasbenika-instrumentalista in profesorja glasbe.

Ples – balet

 • prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja;
 • spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz;
 • razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti, povezanih z njim;
 • spoznavajo osnovne plesne elemente;
 • razvijajo sposbnost koncentracije ter gibalni in glasbeni spomin;
 • razvijajo sposobnost posnemanja;
 • razvijajo občutke in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave);
 • razvijajo koordinacijo pri gibanju;
 • razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo;
 • spoznavajo bogastvo plesne zakladnice in njene ustvarjalce;
 • razumejo temeljne plesne in glasbene zakonitosti;
 • spoznavajo oblike in zvrsti plesa;
 • vrednotijo gledani ples;
 • se usposabljajo za individualno in skupinsko ustvarjanje;
 • spoznavajo možnosti in zahteve nadaljnega plesnega izobraževanja.

Komorne skupine, pihalni, kitarski in harmonikarski orkester

 • glasbena šola vzpodbuja učence k skupnemu muziciranju;
 • učenci si v skupinski igri pridobivajo sposobnost prilagajanja, obzira do soigralca in usklajevanja s skupino;
 • pridobivajo si smisel za kolektivno delo in čut odgovornosti.